x

In deze blog behandelen we de hoofdlijnen en voorwaarden van de NOW 3. Denk je dat je bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling? Check de voorwaarden!

Hoewel het doel blijft de werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden, kunnen niet alle banen worden gered. Werkgevers krijgen binnen de NOW 3 daarom (meer) ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen. Drie tijdvakken van drie maanden

De NOW 3 bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden:

  • Het eerste tijdvak van de NOW 3 (NOW 3.1) loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Een aanvraag voor de NOW 3.1 kan worden ingediend in de periode tussen 16 november tot en met 13 december 2020.
  • Het tweede tijdvak (NOW 3.2) loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Naar verwachting loopt de aanvraagperiode van 15 februari tot en met 14 maart 2021.
  • Het laatste tijdvak (de NOW 3.3) loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. Er wordt gestreefd naar een aanvraagperiode van 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Je kunt per tijdvak besluiten of je een aanvraag doet of niet. Het maakt daarvoor niet uit of je eerder al een beroep hebt gedaan op de NOW 1 of NOW 2.

Omzetverlies

Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, moet er sprake zijn van een (verwachte) omzetdaling. De NOW 3.1 staat open voor ondernemers die een verwacht omzetverlies hebben van minimaal 20% in een periode van 3 maanden (van 1 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021). Deze verwachte omzet moet je vergelijken met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4.

Als je voor het eerst een beroep doet op de NOW-regeling, dan mag je zelf kiezen of de omzetperiode laat starten op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020. Heb je al aanspraak gemaakt op de NOW? Dan moet je deze periode aansluiten op de eerder gekozen omzetperiode.

Vanaf 1 januari 2021: hogere omzetdaling

Omdat de overheid ervan uitgaat dat (alleen) de bedrijven met een hoger omzetverlies ook in 2021 nog steun nodig hebben, gaat dit percentage vanaf 1 januari 2021 omhoog. De NOW 3.2 en 3.3 zijn dus nog alleen toegankelijk voor bedrijven met een omzetverlies van tenminste 30% per tijdvak.

Hoogte van de subsidie

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonsom per tijdvak. Bij de NOW 3 gaat het dus om (3 keer) een periode van 3 maanden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en van het tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Bij de NOW 3 daalt het maximale vergoedingspercentage over de 3 tijdvakken geleidelijk van maximaal 80% in het eerste tijdvak naar maximaal 70% (tweede tijdvak) en 60% (derde tijdvak). Je hebt dus alleen recht op een maximale vergoeding van de loonsom als de omzet volledig wegvalt.

Voorbeeld. Je vraagt de NOW 3.1 aan. Voor de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021 verwacht je een omzetverlies van 50%. Je tegemoetkoming bedraagt dan (0,5 x 80% =) 40% van de loonsom over deze 3 maanden.

Maximale loonsom

Voor de berekening van de tegemoetkoming, telt bij de NOW 3.1 en 3.2 maximaal € 9.691 van het sociaalverzekeringsloon per werknemer mee. Bij NOW 3.3 wordt het maximale loonbedrag per werknemer verlaagd tot € 4.845 per maand.

Forfaitaire opslag

De forfaitaire opslag voor werkgeverskosten, zoals werkgeverslasten en opbouw pensioen, blijft gedurende de 3 tijdvakken 40%.

Voorschot

Het UWV verstrekt bij de aanvraag een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Dit voorschot wordt berekend met de loonsom van juni 2020.

Vervolg voorbeeld. De loonsom in juni 2020 bedraagt € 50.000. Bij een verwachte omzetdaling van 50% bedraagt het voorschot dan: 0,5 (verwachte omzetdaling) x € 50.000 (loonsom maand juni) x 3 (maanden) x 1,4 (forfaitaire opslag) x 80% (subsidie) = € 84.000 x 0,8 (voorschot) = € 67.200.

Vaststelling subsidie

De definitieve subsidie wordt (pas) vastgesteld vanaf 1 september 2021. Voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie wordt gekeken naar:

  • de werkelijke omzetdaling, en;
  • de werkelijke loonsom in het betreffende tijdvak.

Daling loonsom

Bij de NOW 3 kunnen werkgevers de loonsom enigszins laten dalen zonder dat dit leidt tot een lager subsidiebedrag. Dat biedt beperkte mogelijkheden voor een natuurlijk verloop, een vrijwillig loonoffer of zelfs voor ontslag.

In overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) kun je de loonsom daarom:

  • met 10% laten dalen bij de NOW 3.1;
  • met 15% laten dalen bij de NOW 3.2;
  • met 20% laten dalen bij de NOW 3.3.

Vervolg voorbeeld. Vergeleken met juni 2020 is de loonsom in het eerste tijdvak gedaald. In plaats van (3 x € 50.000=) € 150.000 bedraagt de loonsom € 45.000 minder, namelijk: € 105.000. Dat is een daling van 30%.

Bij de NOW 3.1 is een daling van 10% van de loonsom toegestaan. De loonsom is dus met € 30.000 (20%) te veel gedaald. Er wordt dus een correctie toegepast van: € 30.000 x 1,4 (forfaitaire opslag) x 80% (subsidie) = € 33.600.

Dat betekent dat je recht hebt op een tegemoetkoming van: (€ 84.000 – € 33.600 =) € 50.400. Je moet dus (€ 67.200 – € 50.400=) € 16.800 terugbetalen.

Let op! Voor het overeenkomen van een lager loon met de werknemers is het gewone arbeidsrecht van toepassing. De werkgever kan daar niet zonder reden eenzijdig toe overgaan.

Accountantsverklaring

Bij een voorschot vanaf € 100.000 of een vastgestelde subsidie vanaf € 125.000 is een accountantsverklaring verplicht. Een derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000 of bij definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000.

Tip

Je moet zelf een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW. Voor de NOW 3 moet dit binnen 24 weken na 1 september 2021. Heb je een accountantsverklaring nodig? Dan heb je 38 weken de tijd.

Belangrijkste voorwaarden

Inspanningsplicht bij- en omscholing en nieuw werk

Er geldt een inspanningsverplichting om de werknemer te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of om (bij)scholing te volgen. Hiervoor geef je bij de NOW-aanvraag een intentieverklaring af.

In geval van (bedrijfseconomisch) ontslag heb je onder de NOW 3 een inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk. Concreet betekent dat dat je hierover in ieder geval contact moet zoeken met het UWV. Doe je dat niet? Dan wordt er een korting van 5% op de gehele subsidie toegepast.

Geen dividend en geen bonus

Ontvang je een voorschot van minimaal € 100.000 of een subsidie van ten minste € 125.000? Dan mag je geen dividend of bonus uitkeren aan het bestuur of directie. Ook mogen er geen eigen aandelen worden teruggekocht. Dat geldt voor de NOW 3.1 voor het jaar 2020 en voor de NOW 3.2 en 3.3 voor 2021.

Let op. Deze verplichting geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld.

Bedrijfseconomisch ontslag

Er geldt geen korting meer voor bedrijfseconomisch ontslag. Je blijft daarom subsidie ontvangen over de loonkosten die je tijdens de subsidieperiode maakt, zolang de (ontslagen) werknemer nog in dienst is. Wel kan het ontslag nog steeds invloed hebben op de hoogte van de definitieve tegemoetkoming als de loonsom met meer dan 10% (NOW 3.1), 15% (NOW 3.2) of 20% (NOW 3.3) daalt.

Wil je ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Zorg er dan wel voor dat je contact opneemt met het UWV vanwege de begeleiding van werk naar werk. De UWV Telefoon NOW is bereikbaar via 088 – 898 20 04.

Neem je geen contact op, dan wordt je voor 5% gekort op het subsidiebedrag. Houd er bovendien rekening mee dat de ontslagbescherming gewoon blijft gelden. Je moet voldoen aan de gewone regels voor bedrijfseconomisch ontslag. Wil je weten waar je dan precies rekening mee moet houden? Raadpleeg voor een overzichtelijk stappenplan bij ontslag de whitepaper van Emmie van de Venn van EKLegal.

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie

BCS. Het geheel dat loont.