close

Prinsjesdag: De belangrijkste HR- en salariswijzigingen voor 2024

Prinsjesdag 2023

Hét moment van het jaar waarop de Nederlandse regering haar plannen voor het komende jaar presenteert is weer aangebroken: Prinsjesdag 2023. De val van het kabinet vlak voor de zomervakantie zorgt allerminst voor een rustige overgang naar 2024. Desondanks worden de meeste plannen van het kabinet gewoon in behandeling genomen door de Tweede Kamer. Veel wetten zijn reeds besproken en goedgekeurd, en zullen het komende jaar in werking treden.

Zoals je van ons gewend bent, zetten we alle HR- en salariswijzigingen voor 2024 in een gedetailleerd overzicht, zodat je goed geïnformeerd aan het nieuwe jaar kan beginnen.

Prinsjesdag 2023

Vergoeden OV-abonnement eenvoudiger

Op dit moment mag je een OV-abonnement onbelast vergoeden of verstrekken als er voor minimaal de abonnementskosten zakelijk mee gereisd wordt. Dit kan aangetoond worden door dit aannemelijk te maken of door afspraken over nacalculatie.

Vanaf 2024 mag je een OV-abonnement onbelast vergoeden of verstrekken als de werknemer het abonnement ook, ongeacht de mate waarin, gebruikt voor zakelijk reizen en/of woonwerkverkeer. Deze wijziging maakt het onbelast verstrekken van OV-abonnementen eenvoudiger.

Minder vrije ruimte werkkostenregeling

In 2023 geldt over de eerste schijf in de WKR een vrijstelling van 3%. Dit percentage zal per 2024 dalen naar 1,92%. Het percentage vrije ruimte boven de eerste schijf bedraagt in 2024 1,18%.

Bij de verhoging van de vrijstelling in de eerste schijf van de WKR in 2023 is abusievelijk het maximaal vrijgestelde bedrag niet aangepast. Deze fout wordt in de fiscale verzamelwet 2024 met terugwerkende kracht gecorrigeerd door het genoemd bedrag te vervangen door: “voor zover dat loon niet meer bedraagt dan € 400.000”. Het herstel van deze fout met terugwerkende kracht heeft geen gevolgen voor de vrijgestelde bedragen in de WKR over 2023.

Verhoging maximale onbelaste reiskostenvergoeding

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt in 2024 €0,23 per kilometer. De maximale onbelaste reiskostenvergoeding wordt daarmee verder verhoogd dan vorig jaar in het belastingplan is aangekondigd.

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding stijgt per 2024 met 2 cent ten opzichte van de huidige maximale onbelaste vergoeding van €0,21 per kilometer.

Verhoging maximale onbelaste reiskostenvergoeding

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt in 2024 €0,23 per kilometer. De maximale onbelaste reiskostenvergoeding wordt daarmee verder verhoogd dan vorig jaar in het belastingplan is aangekondigd.

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding stijgt per 2024 met 2 cent ten opzichte van de huidige maximale onbelaste vergoeding van €0,21 per kilometer.

Afschaffing lage inkomensvoordeel en loonkostenvoordeel oudere werknemers

De jeugd-LIV wordt afgeschaft per 1 januari 2024. Dat is een jaar eerder dan de afschaffing van het reguliere lage inkomensvoordeel (LIV). Deze wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.

De bovengrens van het uurlooncriterium van het LIV daalt per 1 januari 2024 van 125% naar 104% van het wettelijk minimumloon (WML). Tot en met 2023 is één van de voorwaarden van het LIV dat het gemiddeld uurloon over een kalenderjaar tussen de 100% en 125% ligt.

Per 1 januari 2026 wordt het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers afgeschaft, omdat de doelmatigheid van de regeling beperkt is. Tot dat moment kunnen werkgevers het voordeel krijgen als zij werknemers van 56 jaar of ouder in dienst nemen vanuit een uitkering.

Alleenstaande ouderenkorting breed toepasbaar

Per 1 januari 2024 mogen werknemers bij het laten toepassen van de loonheffingskorting ook de alleenstaande ouderenkorting laten verwerken door de werkgever. Tot en met 2023 wordt de alleenstaande ouderenkorting alleen toegepast door de Sociale Verzekerings Bank (SVB) bij de uitbetaling van de AOW.

Om de alleenstaande ouderenkorting ook te kunnen laten toepassen door de werkgever wordt de “Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen” aangepast. Ook de modelloonstaat wijzigt per 2024. Gebruik je binnen je organisatie eigen formulieren denk er dan tijdig aan deze te wijzigen. Het breed toepassen van de alleenstaande ouderenkorting in de loonheffingen zorgt voor uitbreiding van de loonbelastingtabellen.

Verplichte rapportage CO2 uitstoot mobiliteit

Vanaf 2024 moeten werkgevers met 100 werknemers of meer jaarlijks verslag uit brengen over de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers die door hun werknemers zijn afgelegd. Dat staat in de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit die per 1 januari 2024 in werking treedt.

De rapportage over het jaar 2024 moet uiterlijk op 30 juni 2025 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). De vereiste gegevens voor deze rapportage moeten in 2024 worden geregistreerd en verzameld.

Als werkgever hoef je niet zelf de CO2-uitstoot te berekenen. In de rapportage naar de RVO vermeld je het totaal aantal verreden kilometers per vervoersmiddel en indien van toepassing de gebruikte brandstof. Verder moet je onderscheid maken tussen zakelijke kilometers en woon-werkverkeer. Fiscaal gezien worden beide gelijk behandeld maar voor deze regeling moet je uitsplitsen.

Het doel van deze registratie en rapportage is een besparing van 1 megaton CO2 uitstoot op de zakelijke personenmobiliteit per 2030. Dit is zo afgesproken in het Klimaatakkoord.

Invoering wettelijk minimum uurloon

Per 1 januari 2024 wordt het huidige wettelijk minimumloon per periode vervangen door een wettelijk minimumloon per uur. Iedere werknemer ontvangt per gewerkt uur minimaal het wettelijke minimum uurloon.

Voor werknemers met een vaste arbeidsomvang en een vaste loonbetaling per maand geldt een uitzondering. Zij ontvangen per loonperiode ten minste het wettelijk minimum uurloon, gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren. Dit mechanisme houdt rekening met de verschillende lengtes van maanden gedurende het jaar.

Laatste jaar verlaging fiscale bijtelling elektrische auto

Voor volledig elektrische auto’s die een eerste tenaamstelling krijgen in 2024 geldt een verlaagd bijtellingspercentage van 16 procent (tot een maximale cataloguswaarde van 30.000 euro).

Het jaar 2024 markeert tevens het laatste jaar waarin er een verlaagde bijtelling van toepassing is voor elektrische auto’s. Vanaf 2025 geldt voor alle auto’s met een eerste tenaamstelling het reguliere bijtellingspercentage van 22%.

Het bijtellingspercentage zoals is vastgesteld bij de eerste tenaamstelling blijft ook na 2024 voor een maximale periode van 60 maanden van toepassing.

Hervorming arbeidsmarkt mag doorgaan

Bij de stemmingen in de Tweede kamer is op het terrein van het ministerie van SZW vrijwel niets controversieel verklaard. Het demissionaire kabinet kan daardoor verder werken aan de plannen voor een flinke renovatie van de arbeidsmarkt.

De plannen waar het om gaat omvatten onder andere verlenging van de ketenbepaling van 6 maanden naar vijf jaar. Dat betekent dat bij tijdelijke contracten pas sprake is van een nieuwe keten bij onderbreking van contracten over een periode langer dan vijf jaar. Ook moeten ZZP-ers verplicht worden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en wil het kabinet nulurencontracten afschaffen.

Een deel van de arbeidsmarktplannen staan nog niet in ingediende wetsvoorstellen. En het is niet duidelijk of de wel ingediende wetsvoorstellen ook behandeld en aangenomen worden. De Tweede kamer heeft nu alleen gestemd over het controversieel verklaren, niet over het voor of tegen deze voorstellen te zijn. Omdat de Tweede kamer in verband met de komende verkiezingen al op 27 oktober met “verkiezingsreces” gaat is de vraag hoeveel wetsvoorstellen van SZW voor die tijd nog behandeld kunnen worden.

STAP-budget stopt

Per 2024 wordt de scholingssubsidie STAP (Stimulering van de Arbeidsmarktpositie) afgeschaft. Deze subsidie is eerder ingevoerd ter vervanging van de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting.

Een deel van de middelen voor het STAP-budget voor 2023 wordt ingezet voor een verhoging van de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) vanaf 2024 tot en met 2027. Aan de SLIM-subsidie wordt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd.

Bedrag ineens bij pensioen per 1 juli

De invoering van het bedrag ineens is opnieuw uitgesteld. De ingangsdatum verschuift van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024.

Met het bedrag ineens kan een werknemer bij pensionering een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen, tot maximaal 10%, in één keer laten uitbetalen.

Wettelijk recht op thuiswerken

Werknemers hebben vanaf 2024 wettelijk het recht om te werken op de arbeidsplaats van hun keuze. Dit geldt in ieder geval voor zover deze arbeidsplaats binnen de Europese Unie ligt.

Werkgever behoudt het recht om een verzoek van de werknemer voor wijziging van de arbeidsplaats af te wijzen. Deze afwijzing wordt wel gebonden aan strengere regelgeving.

De werkgever mag het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats slechts weigeren indien hij oordeelt dat de belangen van de werknemer, afgewogen tegen alle omstandigheden van het geval, moeten wijken voor het belang van de werkgever volgens redelijkheid en billijkheid.

Thuiswerkvergoeding omhoog

De onbelaste vergoeding voor thuiswerken stijgt per 2024, waarschijnlijk naar 2,35 per thuiswerkdag. In de wet is vastgelegd dat het onafgeronde te vervangen bedrag van de thuiswerkvergoeding jaarlijks geïndexeerd wordt met de tabelcorrectiefactor en vervolgens afgerond wordt op een veelvoud van 5 cent.

De tabelcorrectiefactor voor 2024 wordt eind december gepubliceerd in de Staatscourant. Naar verwachting bedraagt deze 9.9%.

De onbelaste thuiswerkvergoeding is een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling.

Aftopping 30%-regeling

De 30% regeling wordt per 1 januari 2024 afgetopt op maximaal 30% van het bedrag van de norm uit de Wet normering topinkomens (WNT-norm). Voor 2024 bedraagt de WNT-norm € 233.000.

Wanneer de werkgever, met een beschikking van de Belastingdienst, vanaf 1 januari 2024 kiest voor de toepassing van de 30%-regeling, dan geldt daarbij het maximumbedrag dat gericht vrijgesteld mag worden vergoed.

Save the date: BCS actualiteitentraining

BCS bundelt zijn krachten met onze gewaardeerde kennispartner 2xPlain om de jaarlijkse actualiteitentraining te presenteren. Op zowel 23 november als 27 november van 9:30 uur tot 11:30 uur, bieden we twee informatieve sessies online aan. Tijdens deze training praten we je uitgebreid bij over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van HR en salaris. We nemen hierin de laatste actualiteiten vanuit de behandeling in het parlement mee.

Wil je goed voorbereid starten met 2024? Noteer alvast 23 en 27 november in je agenda, we sturen binnenkort de uitnodiging om je in te schrijven voor deze training. Ben je NIRPA gecertificeerd dan verdien je maar liefst 40 PE-punten door deel te nemen aan deze training.

Dus maak jezelf klaar voor een informatieve en boeiende ervaring terwijl we samen de deuren openen naar een succesvol 2024. Wij kijken ernaar uit je online te ontmoeten op 23 en 27 november!