x

Een eigenrisicodragerschap voor WGA en ZW heeft voordelen, maar ook een keerzijde. Belangrijk is dat de situatie twee keer per jaar gewijzigd kan worden.

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Na twee jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit en de kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever, die hiervoor een premie betaalt.

Hoe zit het met de WGA?

De WIA bestaat uit twee onderdelen, de WGA en de IVA. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is bedoeld voor werknemers die 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt zijn en werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn. De IVA (Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten) is voor werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Eigen risico dragen door de werkgever kan alleen voor werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet. Als het risico dat een werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag is, dan is het een idee om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Dan betaalt de werkgever alleen de basispremie.

En de ZW?

Een werkgever kan ook eigenrisicodrager zijn voor de ZW. Een werkgever voert dan samen met de bedrijfsarts of arbodienst zelf het preventie- en verzuimbeleid uit. Een zieke werknemer wordt niet betaald door de UWV, maar de werkgever betaalt de ziektewetuitkering. De werkgever is ook verantwoordelijk voor reïntegratie van de zieke (ex-)werknemer. Zeker, de premies zijn lager, maar daar staan weer andere kosten tegenover. Een eigenrisicodrager moet kennis van de Ziektewet in huis hebben, een verzuimadministratie voeren, en zonodig het contract voor arbodienstverlening uitbreiden.

Let op!

Belangrijk om te weten is dat een werkgever het eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW twee maal per jaar kan wijzigen. Dit kan op 1 januari en 1 juli van elk jaar. Het is wel zaak om dit uiterlijk 13 weken voor de ingangsdatum aan de Belastingdienst door te geven! Dus: een werkgever die de wijziging op 1 januari 2021 in wil laten gaan, moet dat uiterlijk op 1 oktober bijde Belastingdienst melden. Dat gebeurt met het formulier 'aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap'. Na goedkeuring van de Belastingdienst gaat de wijziging in per 1 januari 2021. Komt de aanvraag na 1 oktober 2020, dan wordt de ingangsdatum automatisch verzet naar 1 juli 2021.

Meer weten?

Overweegt u te stoppen of juist te beginnen met het eigenrisicodragerschap? Deze sites geven goede informatie. Komt u er niet goed uit of wilt u meer informatie, dan staan we uiteraard voor u klaar.

Hoofdstuk 5.7 uit het Handboek Loonheffingen 2020

Informatie van het UWV

Informatie Belastingdienst over WGA

Informatie Belastingdienst over ZW

Houd me op de hoogte

Stuur mij een bericht wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst.

Salarisadministratie

BCS. Het geheel dat loont.